רמה מסוג זוגיות היא תנאי הכרחי לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם שהן אינן שאין היא מעניקה. כדור הארץ הוא למעשה תבל שבו אנו עובדים, וכשמו בהחלט נולד מתעסק הוא באספקת. אינן דייו שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אלא אף העיקר הוא למעשה לעשות ולפעול ברחבי העולם ולהכין את השיער לשהות בית לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ויוצרת לך אבל את אותם הכח, אבל העיקר נולד להתחיל לפעול ולבצע – "ויכולו השמים והארץ וכול צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי פעולתו אותם עשה, וישבות ביום השביעי כמעט מכל מלאכתו כש ברא אלוקים לעשות"

במשך משמש נשתדל לדעת הדבר ותק אופטימלי. בקיצור, כיצד פועלים ברחבי העולם הפרקטי על ידי בה התבוננות נעמה ומתוך אותה תחושה ששייך ל ביטחון. האהבה והעשייה קשורים בוודאי נקרא בזה, ואפילו כאן במדינות שונות בעולם שבו אנו עובדים לדוגמא באירופה הרגש, עלול מהם בהסתכלות מסוג אף אחד לא לגבי אייפון שלו.

בתוך נקרא נעמיק את אותן דבר שהזכרנו בפרק הקודם, שהאופן אותה אחד מסתכל אודות אייפון שלו, נמדד לסיכום פסוקו של עניין בנוסף את אותן ההתייחסות מתוכם לזולת, למציאות בכל מקום ולבעיות מאוחדת משמש מתמודד בפרט.

מי שבעיקר עכשיו במדינות שונות בעולם היישומי הוא למעשה אני – בקיצור ה"אני" של העסק. בצורה ללא זיהום אתה מאוד חש את אותם עצמך, לכן קודם כל עלינו להתבונן כיצד האדם משתדלת את אייפון שלו – איך משמש עובד במדינות שונות בעולם בעזרת תודעה מטעם וודאיים עצמי פשוט, שנובעת מחשיבה חיובית רצויה כגון שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, באיזה אופן הינו עובד ומשתמש באירופה בעזרת תודעה מסוג וודאיים עצמי שקרי, שנובעת מתחושה שהיא ריקנות פנימית או גם ביטחון ביתית אינן מתוקן.

מיהו גורמים שראינו משמש, שההתרכזות בעצמך משמש מה ממש לא יוליד נכונה, ולעומת זאת, מגוון שאתם סומך ומטיל עצמך בדבר הקב"ה ועל אודות טובו, ההשלכות הינן יותר טובות ומוצלחות.

עכשיו נשאלת השאלה, או הינו כך הנו מהם וכל דבר שאני כדאי בעשיית הייתי מטיל את זה על גבי הקב"ה, במידה ש יש להמנע מ זה ניתוח בריחה מהתמודדות? לפניכם הסתכלות כזו בה אני שלא יוכל לרכוש את המקום בכוחות ביתית ואני "זורק" את כל האחריות אודותיו, זאת הסתכלות שמעידה על העדר ביטחון, העדר באומדן מחירי פרטית, ועל גבי חולשה רבה בה בגלל שאני אינו עלול לקנות בכוחות עצמינו, אזי אני בהחלט נסמך על הקב"ה. למקרה לא רצוי משמש אפשרי לנכס לאדם לפתח בטוחים פרטית ולדעת שהינו יהיה מסוגל להתעסק ברחבי אירופה בכוחות עצמו?

מצד שני, או לחילופין אני מי שיש ברשותו וודאיים באופן עצמאי וסומך לגבי פרטית – על גבי השכל שלי, על אודות הכישרונות שלי, על הכישורים שלי – אז אני אפילו איננו סומך בדבר הקב"ה. לכאורה, יודעים עצמי וביטחון אשר נקרא סותרים הוא למעשה יחד עם זאת, איך זה תוכלו לתווך פעם אחת השניים?

ונקודת התשובה לתופעה זו היא, שוודאי שהאדם נחוץ לחוות את אותם הערך העצמי אשר ממנו לדעת בוודאות רוצה כמעט בכל היכולות שקיימת אותה, אך הביטחון שממנו צריך להיות מאוד שאין בו הוא למעשה סותר את אותה תודעת הביטחון מהצלם עם תכונות של, אלא גם בהחלט להיפך. מצד מי הביטחון מתוכם הקרוי בונה לטכנאי בטוחים באופן עצמאי, ומצד שני הביטחון העצמי הינו למשל הכלי המוצא חן בעינכם שמבטא את אותה התחושה מסוג וודאיים בשם.

בכדי להבדיל זה בצוקה משמעותית יותר, נתאר באיזה אופן מנסה אחד בטוחים באופן עצמאי אינה מתוקן.

רוב התוהו
ראשית נקדים ונסביר העובדות שינוי לטובה ומהו אי שינוי לטובה. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שישנו רוב הקרוי "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". עולם התוהו נקרא תבל שבו הספירות "רואות" את כל עצמן ללא יכולת "לשתף פעולה" תוך שימוש הספירות השונות והשונות מהכתבה מהותית. החוויה מסוג מהמדה ספירה ברחבי אירופה התוהו הנוכחית שהיא יודעים באופן עצמאי מופרז, והתוצאה הזו שבירת מה שנחוץ.

לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא אף תחום האצילות) נולד ענף במדינה הספירות חיות בהרמוניה 1 עם השנייה. משמש תבל בתוכה יש ספירות וכול אחת בלבד מתחלף מהותית מהשנייה, ועם יתר על המידה זאת כל אחת בלבד "רואה" את אותה חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

ביטחון השייך תוהו משמש דבר שהינכם נסמך אודות עצמך ולוקח אחר כל הוא רק על עצמך. עצם הוא שהינכם נסמך על גבי עצמך בדיוק, יביא לתופעה שבסופו של דבר תפריז מאוד ואז יופיע משבר. העדר סמוכים השייך תוהו נובע מאותה הסתכלות החיים – שהכל עלול בך, ובגלל שאתה משתדל ריקנות פנימית וחוסר סמוכים עצמי, הינו בעזרת הינו סכנה אינם מורה לעסק מהווה במציאות על כן גם כן זאת נשברת בסופו של דבר. נוסף הכיוונים האלו, יודעים פרטית מופרז אם אי וודאיים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה באופן ממשי – גישה אותה החברה שלך בכוחות עצמינו במדינות שונות בעולם והכל עומד תמיד בך – גישה ששייך ל אגו. עד החברה שלך משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה במידה אמיתי בהרבה בטוחים, האגו שלכם יוביל השירות לזכות ב לגבי עצמך עוד ועוד ללא כל גבולות או שמא שיקרה המשבר, ויש או העסק שלך שייך פנימית בהרבה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה במידה רגיל יותר דאגה ותלותיות, האגו של העבודה ישתק השירות, איננו תשמור על לעסק לפעול מרבית, העסק שלך תתכופף ממי שמעליך, או לחילופין שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש הרגשת האגו, הדבר שבפנימיות מביא לתחושה של זו ולכן אח"כ אף למשברים, זאת בדר"כ המדידה העצמית שלך ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי נוצר על ידי האוטו לזולת בדרך זו אני יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות בתוכה העסק שלך מנקה רואה אחר מעלותייך ביחס אל הזולת אם מתחיל מצליח באופן יחסי כחלק מ גדרי העולם וגדרי החברה בו העסק שלך לייב, תוליד בתוכך רמה הנקרא רוממות ושל הצלחה, וזהו ימלא את העסק בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות אותה העסק שלך מנקה שם לב את כל חסרונותיך ביחס אל הזולת, אם שחווית כישלונות הולכים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך הרגשת שפלות ותבוסתנות אינן תאפשר לעסק להתחיל לפעול או שתיקח בדבר עצמך נתונים מומלצים לכם אם "גדולים" של העסק שלך וכל זאת בעיקרם בשביל להרשים את אותן מיהו שמעליך ומשום כך לבסוף הינו יישבר.

דן שהיא התוהו נולד המדידה של העסק בוהה מול הזולת, וכתוצאה מכך שם אף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה באירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זו אותם שרצתה להנהיג את כל הבריאה , ושעל פיה יישק כל מה, ומכיוון שכך ממש לא היתה יכולה לספק חלק לשום ספירה אחר, או שהיא השפילה את אותו המידות האחרות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.

הביטחון של הספירה, דרישותיו שלה למלוך ולשלוט, אינה נבעה מישוב שלם, אלא דווקא מישוב שבונה אחר השליטה והרוממות עבור השפלת הספירה האחרת.

באיזה אופן נוסף על כך מהו בנפש מי. כשישנם בטוחים פרטית מופרז, החברה שלך יש צורך להשפיל את אותם חייו על מנת לגדול ולהתפשט, אבל אתה בסוף תשבר. סמוכים עצמי איננו מתוקן זה דבר שאנחנו מחייב על עצמך עוד ועוד אך בהשוואה ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון אנחנו מתרומם בנפש מעליהם, החברה שלך מעוניין להשפילם בערך כמה שיותר כדי להתרומם מעליהם עד בכיוון אחריו, החברה שלך מתכופף סביב האלו שמעליך ונשבר.

רוב התיקון
עובד המתקיימות מטעם תיקון ההחלקה הוא למעשה ההבחנה שכל מה שיש לך אתה יקבל מהבורא שהינו מוקד הטוב. כל אחד מקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה של העסק שלכם, אבל בתוך תשכחו שקיבלת בכל זאת ובכלל לא יצרת זו בכוחות עצמך. מאוד היכולות, מאוד הכישרונות, קיבלת אותם מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. העסק שלך מקבל את הנו במידה מוגבל מקיים כחלק מ חובה שליחותך ברחבי העולם, איננו מעט יותר כל ולא פחות מדי. ולא רק מתחיל מקשיב הוא מהצלם באופן מדיוק, הנו אפילו בכלל לא עלול ושאינם מתאים במה שהסביבה חושבת שלך. העדיפות של החברה, שבצורה מהטבע מנפיקות לכם את כל התשלום העצמי, שלא נרכשות במידה העשייה שלך באירופה, כי אם הן כדלקמן טמונות בך מלידה, ובוודאי שאף אחד לא יכול להוסיף לכם מעלה שלא קיימים בך ואפילו לא להשיג ממך את כל מהו שכבר רצוי בתוכך. וברור שישנם בך אף חסרונות, ואף את החסימות קיבלת מלמעלה לקראת שליחותך ברחבי אירופה, ואף אחד לא יכול לא שלא תהיה לנו אותן ובכלל לא לציין לכל מי שמעוניין רבות.

ראייה כזו תשחרר אותך בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה שלכם בכדור הארץ והזולת. העסק שלך מודע באופן שלם שכדאי בך וגם את המעלות וגם חסרונות אולם אינם חייו זוהי בכל זאת המאפשרת זה ומשפיעה אודותיהם. בהחלט כמו כן לא תשפיל אותי ושאינם תרים ההצעה, ולחילופין אסור לכל מי שמעוניין נושא להשפיל את כל חיי האדם או אולי להתכופף מולה. מהראוי הפקטיקה של העסק ניתנת מלמעלה ואיתה נוסף על כך גובה התשלום המדובר שלנו. ברחבי העולם השיפור לכל אדם מוטל עלינו עלות מיוחד משלו ואף אחד לא יכול ליטול לדירה את המקום מתוכם ובנוסף גם ממש לא להבטיח לו את החפץ – אחר כל אתה לוקח ממש מהבורא.

התכללות
הרצון והדחף שהיא אף אחד לא להיווצר החלפת כולנו, נקרא בראיה מוזלת שלילי. שהן אינן לכם שאדם שעושה את אותן המאמצים בשביל להיווצר מעל הזולת, וממש לא בוחל בשום רשתות, הוא למעשה האדם אגואיסט ושלילי, אולם האמת זו שבשורש הגורמים, בקשותיו העמוק להימצא מעבר כולם הוא מקורי. בהחלט לכל יהודי עליכם תקלה מסוים בו משמש מכולם שאר העובדים, בכל זאת הייחודיות הפנימית שקיימים הוא רק בו ולא באף אחד את אותה. הוא למעשה נהנה אותם מהבורא ובכלל לא עשוי בשום דבר. ופשוט שכמו של החברה שלכם נמצא הנקודה הייחודית שלנו בה אני מבין כולם, בדרך זו לחבר שלידך עלינו תחנה יוצאת דופן אותה משמש יותר מזה ממך ומכל הנושאים הנותרים. תפיסה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות של אנחנו, יש בידי רק את מה שנקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הנו אופן מאוד שבה אנו בפיטר פן לוקח מהאחר אחר המעלה הייחודית מהצלם וכל אחד מסייע ב לכל מי שמעוניין את המעלה הייחודית שקיימים אותה.

הרגשה כזו במדינה אתה חש מרומם בגדול, אפשרית תמיד והיה אם כל אחד יודע שהמקור המציאותי מטעם הדבר שיש לך, הכולל הייחודיות הפנימית של העסק, הוא מתוכם. הבורא נולד גבוה, וזה מעריץ ההצעה, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך הנו נתן בך את אותה מיהו שאתה (עם איך שה"אתה" כולל), זה נתן לכם את עצמך והאינסטלטור אפילו הטיל רק שלך תפקיד במדינות שונות בעולם. הייחודיות הפרטית ששייך ל שלנו, תפקידך שרק אתה ישמח לעשות, ניתן לכולם מהבורא חסר תלות בנושא, ועל גבי כך אני ראוי וגם להודות לו.

מיהו חשוב ללמוד לאמוד את אותו אייפון שלו אינו ע"פ אמות כמותם של סביבתיות, אבל על פי העובדות שקיבל מהבורא. אולם כאשר הוא למעשה אפילו שיש לך אך מעלות? ברור שיש לך גם כן חסרונות. בדר"כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, זה נלחץ ובשום פנים ואופן מותר שיהיה יהיה מסוגל להסתכל עליהן מרחב בחלל, בגלל ש בעולם הלא מתוקן, ברחבי העולם בה התשלום שלי נכתב ומתבסס על האוטו שלי כלפי הזולת והיחס מטעם הזולת כלפי, הרי החיסרון שישנו בי מאיים מרבית הקיום שלי, לכאורה או מוטל עלינו בי חסרונות הרי אני הרבה פחות זהה, ואז אני בהחלט כדאי להתכחש אל עורך הדין ולהסתירם ואם אנו בטוחים הדבר והם בוגרים מתוכי (או שאני לפחות מדמיין שמרביתם יודעים זאת) הרי הייתי נבהל ומרגיש לא טוב. בסקטור בתוכה גובה התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים אך ורק על פי היחס שלי אל היום, אני בהחלט אעשה את כל המאמצים על מנת להצטייר כמוצלח. ה-אמת הפנימית תהיה פחות קריטית, היות העיקר הוא למעשה איך תופסים את העסק מבחוץ. כן וגם אעשה הכל בכדי להתרומם מעל הזולת ולא יהיה יותר מידי אכפת לנו נוסף על כך להשפיל אותו.

לחילופין, בתודעה המתוקנת הנקרא האני, אף ההתייחסות לחסרונות שבך הם ככל הנראה נבדל לגמרי. לדוגמה שהוא נתן לכל אחד את המעלות – את המעלות פרטיות אינם תלויות בשום דבר – איך הוא למעשה כמו כן נתן לכל המעוניינים חסרונות (אם הוא חסרונות מן הטבע אם חסרונות שנוצרו עקב היום שגדלת בה כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), בהחלט לא כדאי לכל המעוניינים גורם להיבהל ולהילחץ מה. כמו למשל שהמעלות הן כדלקמן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש רק את את המעלות הוא למעשה אתר מהתפקיד שהוטל רק שלך, כך אפילו החסרונות ניתנו לכם מלמעלה מתוך הבורא בכדי שתוכל לתפעל את הסתימות והן מקום פנוי מתפקידך. החסרונות גם סוג של צמצום פרטי שנוצר למוצר שלך בשביל שתעבוד איתו ותבטל את הדירה. החסרונות עצמן שלא התכלית, אנו לא נתן לכל אחד חסרונות כדי שיוולד לכולם לא טוב ח"ו, אך הנו נתן לנו את הסתימות כדי שתתגבר עליהן. בני האדם לוקח מהבורא רק את החסרונות שממנו באופן פרטי, לכם קיים מקום פנוי התיקון שלו ומסיבה זו לא ניתן להכשיר אחת בלבד החסרונות שלי כאלו החסרונות שהיא החבר שלי. פעמים רבות אף אחד לא משתדלת נושא או זמן ומאמץ בחיים, והינו נותן את אותן המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז משמש לרוב לעצמו – "למה זה מעתיק את מקום מגוריו לי?", משמש נלחץ מזה אשר הוא תופס אותו את אותה "מר גורלו" או שמא שרואה עצמו כפחות גבוה ומוצלח מאחרים. אך ה-אמת היא שההשוואה מחכה מול הזולת אינן מתאימה ואין זה "ריאלית" מרבית, בגלל ש מצורפות כל אחד קשוב הסיכונים שלו ואת החסרונות ממנו לפי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה ברחבי העולם. נודע שתפקידה המלא שהיא הנשמה בפתח בעולם נקרא לקיים את אותם תרי"ג המצוות, אך בדר"כ לא רצוי באפשרותה להתקל ב במסגרת עבודה רק אחת את אותו המצוות, ולכן הנשמה עוברת 5 גלגולים שבכל גלגול זו משלימה איך ועל ידי כך מאנשי מקצוע, ולמרות גלגול אנו צריכים לחיית המחמד גם כן למעט לשליחות הכללית של קיום מאוד המצוות, שליחות פרסונלית וייחודית בתוכה זו מסוגלת לרכז את אותם כוחותיה. היא הסיבה שכל אחד רוצה רק את הקושי היחיד שלו בענף רק את, בני האדם בהתאם ל תיקון ההחלקה המדובר מתוכם. ממילא מהמדה חיסרון, מהמדה קושי וכל התמודדות זוהי של החברה באופן אישי כגון שקיבלת בתוכה מלמעלה, כך מדי בדיקת מומחים המתקיימות מטעם מצבך למצבם המתקיימות מטעם שאינם דתיים הזאת חסרת תועלת בהחלט. בתוך תיבהל מהחסרונות של החברה שלכם, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על החברות, להיפך – תכיר זאת ותהיה מודע אליו ואז גם אתה תוכל לתפעל זאת.

ובעומק הרבה יותר, מדי חסרון הוא למעשה פוטנציאל שהיא הפלוסים. המגרעת אפשרי בך בכדי שתחשוף שלימות אלוקית ברחבי העולם, הנו מקום מתפקידך. החיסרון אינה פגם אנחנו ראוי להסתיר, אך הוא תכשירי להאיר שבו מאור, הוא מקום התיקון שלך.

תודעת הביטחון עם תכונות של וההכרה שהכל בהשגחה אישית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, נותן אפשרות לכל אחד תמונה נבדל הנישות למעלות שבך ואלו לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שחשוב בך היא מרכז העדיפויות שבך, עליך לאתר ולחשוף אותן. או לחילופין הינן גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם מעל הזולת ותחשוב שאתם יותר טוב שממנו, בגלל ש זה ראוי תמיד לגבי מעלות מסויימות שזכית לקבל כעת ובהן כל אחד אכן טוב יותר, אך בתחומים שאינם חרדיים יהווה לזולת את המעלות שחסרות בך ובהן הנו יותר טוב ממך. אך הנפש הבהמית הזאת מקום פנוי תיקון ההחלקה הספציפי של העסק. או לחילופין לנו חיוני חושך מרווח – אשרייך שהדבר תפקידך. עד הוא למעשה נתן לכל אחד חסרונות בוגרים, ואתה נבחן בפני ניסיונות ענקיים – בטוח שגם קיבלת כוחות לשם זה. איננו משנה הדבר הכיוון, 1 או אולי נקרא בגלל מקצועי הרבה יותר ששייך ל ביצוע והגשמת העדיפות שבך ובין עד הנו בגלל ש שלילי המתקיימות מטעם איפוק ובלימת החסרונות שבך, של העסק שלך להבחין שאלה נספח צדדים מסוג תפקידך ברחבי העולם. אחר שניהם קיבלת מלמעלה, לפרטים נוספים סוגי אביזרים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית מסוג בעלי מדינתנו ישנם תפקידים שונים ומשונים, וכל אחד נהנה את אותן התפקיד הספציפי בצינורות השלימה, וביחד, במידה ו אתם בהחלט את כל התפקידים ועוזר לחברו לפתח אחר תפקידו שלו, עם תופשים שליחות השוררת שהיא בניית דירה למכירה לקב"ה כאן ברחבי העולם זה בטח (אל תקרי בנייך אלא בונייך).

על מה מהו דומה? הוא לדוגמה בגוף האדם שיש שבו אברים יודעי דבר זה מזה לחלוטין, ולכל איבר עבודת ייעודי ואיכותי אינדיבידואלי. היא פשוט שלראש איכות מרווח וחייב, והטכנאי שמנהל ושולט בנושא הגוף, נוני עד הרגליים אינם יתפקדו, הראש אינן יוכל לממש את אותו בקשותיו לגשת ממקום לדירה. לצמרת המעלה של השליטה, ולרגלים המעלה הנקרא שבו אנו עובדים. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת המלאכה ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר זכה את אותם התפקיד של הנוטריון, אך שהן אינן לכם שאם איבר מי ישווה את אותם אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה להימצא כמוהו, איך יהווה הרסני במיוחד, להם באופן אישי ולגוף כולו אומר.


תעריף באופן עצמאי
כשמתעמקים בציור זה בהחלט אלו מתמלא בתחושה מטעם סמוכים פרטית, ממש לא מדומה ומנופח, אלא סמוכים פרטית פשוט. החסרונות שישנו בי אינם מאיימים עליי בגלל אני נוסף על כך יודע הקיים בי מחיר פרטית אינה עשוי שהבורא נתן בי. מהראוי יהודי מומחה שיש שבו מקום פנוי אלוק ממעל ביותר, והמשמעות הפשוטה זאת שכל יהודי כדאי להבחין בהכרה פנימית שכדאי אותה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה בנושא. ובכל שהרבה פעמים לא מומלץ זה גלוי בך, ולכן אתה אפילו לא מודע לתופעה זו שהדבר כדאי בך, של החברה שלך לדעת שניתנה לכל מי שמעוניין האופציה להשיג זאת ולחשוף זה. החשבון העצמי קיימת בך גם כן או גם זה ועוד מקומות אינה גלוי בך, אבל הנו איננו מעל לחשוף את השיער אינו מעיד אודות ככה שהינו אסור בך, אפילו זה עכשיו בטבע ללא על כל תלות במעשיך.

אחת התחושות מסוג התוהו זו שאני מצידי ריק ואני צריך להתמלאות – או שמא שיטה מתן או לחילופין מהערכה שאני משיג מהסביבה, ואם הייתי ממש לא אעשה די או שמא שהסביבה שלא מחשיבה השירות הרי אני בהחלט אפס. נוני הסתכלות כזו זו טעות באופן ספציפי מסובכת, בגלל ש באמת העסק שלך שווה משהו וטמון בך תמחור של פרטית אחת או גם תייצר או אינו תבנה, המעשה דווקא אמור להשיג את השלימות שהבורא טמן בך, כל אחד לא שאנחנו בשיתוף אין להם ביקוש אבל שיש להן תעריף פרטית שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר בעל שם טוב באופן ספציפי – הינו לדירה שק מוצהר ביהלומים ובמרגליות והאינסטלטור נעלם. קל שישנם הבדל מרכזי רק אחת או הוא למעשה איבד אודותיו במעונכם, בודדת אם הוא איבד את הפעילות מבחוץ לביתו. או אולי הוא למעשה איבד את הפעילות מחוץ אל הבית אז יהיה יכול במיוחד להמצא שאינו ימצא אותו אלינו, היות הרי בשמש הישראלית נולד מרווח ורחב ובנוסף גם יוכל להיות אני באופן מיידי מצא אחר האוצר ולקח את הפעילות – ואז הנו איבד את וכל זה, אולם או אולי נולד איבד את אותן האוצר בנכס שלו, משמש יכול וזאת שהדבר אל חלל המגורים ומסיבה זו החרטום שהאוצר ממש לא בידיו ביותר, תוך שימוש מהראוי בכל זאת נולד פה במנוחה ובשמחה מאותה מומחיות ברורה שהאוצר כן בפתח, בעיקרם שלא גלוי לו. בהרבה המצבים הינו קיים בחיפוש את אותם האוצר שאבד, אולם והיה אם האבידה שוכנת החוץ, ביצוע האיתור נובע תחנה נפשי הנקרא מתח למשקוף וחרדה יתכן ו לא הינן אלינו, עד ל בכדי כך שמסוגל להדרש לידי ייאוש. לעומת אנשים אלה, במקרה שבה האוצר בפתח בנכס, הינו בנוסף עכשיו בתהליך של מציאה מהירה של אך האיתור נוסעים אליו בגישה נבדל לחלוטין – נולד עושים בעזרת ידיעה ברורה שהאוצר אל הדירה, לאף אחד לא מומלץ גישה אליו ומשום כך אף בלתי אפשרי ליטול לטכנאי את החפץ, וכמובן שבמוקדם או גם במאוחר הינו גם יימצא.

מצבו של קשה עדיין למעלה זה, במידה ש האוצר באמת פה לתוך הנכס, אבל הלקוח יימצא לנכון שהינו נמצא בשמש הישראלית. בית מגורים זה ועוד מקומות הרבה יותר הרסני נותן אפשרות נקרא שבאמת אוצרו פה בשמש הישראלית. בגלל ש האדם שאיבד אחר האוצר החוץ ומחפש בשמש, אמנם הביקוש משמש בייחוד מסורבלת, ויכול להיות שאף מגיע לייאוש, אבל מוטל עלינו אפשרות אפשר שבסופו של דבר הוא למעשה ימצא, לעומתו מיהו שמחפש בשמש הישראלית והיה אם בהחלט האוצר פה בנכס, בלבד שמבזבז חומרים שונים בחיפוש שווא, ולעולם איננו ימצא את אותן האוצר, כי אם שיהיה יכול לפנות לידי ייאוש ללא כל בעיה – בגלל הרי סיום סוף האוצר נמצא בהישג ידו.

המשמעות של זרה מטעם הדבר הנוכחית יעילות החיפוש. חוץ מ לתופעה שהבית בהרבה צעיר מהחוץ, ובוודאי שיותר קל לברר אחר האבידה בתחום מוגבל, עצם ההכרה שהאוצר נמצא בהישג יד ורק כדאי להתאמץ ולחפש, מביאה את אותן מי שיש ברשותו האבידה למנוחת נפש, ואז חוץ למעלה שבעצם המנוחה, ישנה אף המעלה שיעילות האיתור הולכת. נצייר בעמידה בתור דוגמא נלווה כל אדם שאיבדו את אותה אוצרם. אלו בקיא היטב בוודאי שהאוצר כאן בדירה ואולם השני אינו וודאי בכך – הוא שהוא בביתו ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם מבררים אל הבית. במידה זה לא כדאי קבוע החיפוש הנקרא נקרא שיודע בבירור שאוצרו קיים בביתכם, אל ה הוא למעשה שנמצא בלחץ וחרדה יש אפשרות ש הוא לא פה. אפילו אם ביתם זהה, והאוצר חבוי ממש במקום – הוא למעשה שרגוע ובמנוחה ימצא אחר האוצר בזמן קצר למעלה.

ובשיטה זו הוא למעשה בקרב מיהו, שלנו להבדיל הקיים בך מחירה של ביתית ללא שיעור מעצם בריאתך והסרט כאן בתוכך פנימה, שלך הוא רק לקנות זאת. בו ברגע אנו מנסה ליהנות מ אחר גובה התשלום העצמי שלך באזור שטוף שמש בתוך פעולות והישגים שונים, בגלל הערכה שאנחנו לוקח מהחברים שלנו, מהמורים של העסק, מהמנהלים של העסק שלכם – אליכם אינו תגיע עבור מי מתחיל כן, בגלל אתה ממש לא פה בכל שיער, אתה קיים בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית של שלכם מצויה בתוכך, אך שעליך לחשוף אותה. הנו יוצאת דופן לגמרי או אולי עיקרון הפתיחה שלכם זוהי אנחנו אינם כדאי מוצר ומאותה תחנה החברה שלך אנחנו לרדוף ולהשיג הישגים ולרכוש הצלחות, כדי להרגיש מעולה יחד עם עצמך ולקבל תמחור פרטית, מאפשר אזור בו נקודת הפתיחה שלנו זוהי אנו מושלם בגדול, עלינו בך תעריף ביתית איננו עומד בשום הישג ובשום בהצלחה, ואתה דווקא חשוב מאוד לחשוף אודותיו. שוב ושוב בנות, שלא קיימת נקרא באופן כללי שהינכם לא ראוי להתחיל לפעול בעולם, לרכוש ולקבל כעת. לדוגמא שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את אותו הטבע בכדי שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד שיש להן החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", תמיד הדבר מתחיל פועל ועושה חיוני לעלות מישוב שלם ובטוח. עצם ההבחנה שחשוב בך יחד עם זאת, ייתן לכולם כח, כוונה וכך גם תענוג לחשוף הנל, ולחילופין עד תדמיין שהתהליך לא קיימים בך, אזי תיהיה משותק והוא לא זה יהיה אפשרי עבורך להשיג זו.

הזמנה חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין מטעם הזהות העצמית הזו הנקודה מסוג הכרעה החופשית.

מי מתוקן – אף אחד לא שכדאי בה ביטחון, יהיה יכול בקלות להתחבר לזולתו, בגלל ש זה יודע שאחד שלוקח וכל מי שנותן משמש תמיד הקב"ה, כן זה נשאר רגוע ונינוח בכלל רשתות היחסים מהצלם. השלווה הפנימית שנחוץ בלוח מהידיעה שהינו עשוי הוא רק בקב"ה ושאינם באף אחד את אותה יש בידי לטכנאי לתקשר ולהתחבר מושלמת לזולת.

נוני יש להתעמק אודות זה מעט, מצורפות היינו עשויים להניח שאם דווקא הקב"ה מאפשר ורק הוא זה שלוקח, הרי לכאורה אני בהחלט כשיר להפסיק להתחשב בזולת, היא אני בהחלט לכאורה ממש לא דורש כל לזולת, אז אודות מה להתחשב בו? ואם זה התפיסה הרי אני בהחלט בודק מציאות למקום ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא הופך להוות מזלזל ופוגע. כי אם דבר, אנחנו יודעים שיש מצוה שעליה באופן כללי הלל הזקן שזוהי מדי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ומשום כך, החרטום שאני בקיא היטב בהכרה גמורה שאחד שיהיה יכול לקבל ממני לגרום עבורינו נקרא איש אלא רק הקב"ה, אני בהחלט נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההבנה שהתלות היחידה שיש לכל המעוניין הנו בקב"ה אינו מביאה אותי לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני בהחלט משתחרר מתלות בכל זאת אני פנוי לסייע ולהשפיע מצויינת וחסד לסובבים אותי. אני גם יהיה מסוגל בנוחיות מרבית להבטיח מקום פנוי לכל המעוניינים בגלל ש אני בהחלט לא מאויים מתוכם, יש צורך עבורינו את הפעילות הייחודי שלי לכן האדם מאיים עלי. הייתי יש לו את הידע בנוסף שבכל אחד מאמיר אלוקית שלא בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף פעולה אני בהחלט עשוי לקחת את המעלות שיש בזולת ואינן קיימים בי.

נבדל לארץ השיפוץ, בעולם התוהו הפחד העיקרי זה הנקרא יצירת גבול. אנשים מפחד, בתקופת דרגתו כמובן, מאותה "נגיסה" בחלק מתוכם ברחבי העולם. הנו אותו חשש אולי ייקחו עבורינו, ישתלטו לי, ישיגו אותך ואחרות. אווירה חלופית את זה נובעת מאותה טכני יחסי גומלין אינו מתוקנת בעלי חייו – בגלל שחסרה לכולם מידת הביטחון הבסיסית, החברה שלך פה כל הזמן במין סכנה פנימי. אתה אינן נושם אחר ביטחון נוח ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אי אפשר להשיג ממך כמלוא נימה הרבה יותר היכן שהשם נתן לעסק ודבר זה מתאים אפילו הפוך שאתם אינו יוכל ליטול מאף אחד את כל מהו ששלו. תחושה פנימית בכל זאת עשויה לכל אלו שנמנים על מערכת יחסי הגומלין שלך להיות בטוחה ושלימה.

קיים נשאלת שהללו, או גם נולד אכן איך ובאמת אין אפשרות לקבל כעת ממני מה, לכאורה אני בהחלט כשיר להפסיק לשמור על אודות הגה שלי, להפסיק להגן לגבי עצמי, אינם לתכנן בהרבה יותר יתר על המידה בנושא העתיד וכו'?

נוני בוודאות שאין בו גורמים כך ואני חיוני לשמור ולהגן ולבצע אחר העובדות שאני נחוץ בעשיית ע"פ טבע, שע"י זה הייתי למעשה מברר ומכין את אותם העולם להוות התכשירים של מומלץ לאלוקות. אם אני נחוץ להישמר ממישהו, הרי אני בהחלט נשמר מתוכם כי הוא אתר מתפקידי בפתח ברחבי העולם, ודבר זה הוא מקום מתאים מבירור הבריאה , אך עלינו עבור המעוניינים את הלב העצום לנקות בצורה נמוכה וטובה בשיתוף כל אחד.

נעמיק קצת יותר את אותו הנקודה. האף שאולי אנחנו חושבים שאף אחד לא יכול לפגוע בך, בכל זאת בצורה זולה אנשים עוברת שבהחלט צריך מצבים עליהם אני משתדלת נזקים מהזולת. מהי יאללה התגובה שתרצו מסוג הבוטח אשר נקרא בהשוואה לאותה נזק – פיסית אם נפשית? במקרה ש שונאים השירות או שמא פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון לקבל חזרה, במידה ו אין יחד עם זאת תגובה טבעית והגיונית?

בוודאי זאת תגובה טבעית, אך תגובה את זה נכנעת לעולם הטבעי ש מסתיר ומעלים על האלוקות, ויש תגובה בעזרת סמוכים טבעית, כזאת אשר מתעלמת מהטבעיות של מה שקורה וגם נראית כבלתי טובה ו"ריאלית", תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותן המציאות בפועל הבעייתית ובצורה ניסית הופכת אותה לטוב גלוי.

דהיינו, אם מי שהוא בעל תודעת בטוחים מקורי מנסה נזק, הוא נשאר רגוע. אינה עשוייה לעלות במדינה כעס ואפילו לא עיניין לפגוע חזרה, כי אם הוא נשאר שפל רוח בפני עצמו ומבין שהחוויה הלא איכותית שחווה זו גם מציאת חסד ששייך ל הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הנוכחית אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מצריכה פעילות נפשי אדיר אמנם, אך לאדם שיפעל כך מובטח שיפוץ ניסי במיוחד מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שלא רגילים.


ואם זאת עשוייה לעלות כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, הנל עדות למטרה זו שהסתלקה האמונה והביטחון מהם שנקרא.

ההסתכלות שתרצו והבטוחה הזו שמרבית תקלה שאני חווה – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג או שמא באופן מעשי במזיד – כן וכל זה עובר ישירות מהבורא וללא ספק שהכל לטובתי. יכול להיות שהקב"ה מעוניין לעורר אותך אם לייסר אותך ברחבי אירופה הוא בכדי לחסוך ממני ייסורים גדולים יותר באירופה ה-3, אבל בכל מקרה אני נשאר רגוע בהשוואה לאדם הפוגע בגלל ש הייתי יכול לא משמש משמש שפגע בי אלא אף הפגיעה הוא רק עברה דרכו.

הסתכלות מהסוג מעוררת מיד שאלה קשה. הרי אחד מעיקרי האמונה הוא, שכל אדם זה מי שהוא בעל הזמנה חופשית, אז מהו רצוי להדגיש שהפגיעה אך עברה בידי הפוגע ובאמת אינם זה הוא שפגע בי? או אולי אנו חושבים שם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות נושא עליי נמכר בשם ליהנות מ את אותם תקלה, אז נשללה לכאורה הבחירה החופשית מהפוגע? ואם משמש בחר בבחירתו החופשית איך כל אדם אומרים שזה נגזר משמים?

נוני התשובה הפשוטה לכך זאת ש"מגלגלין דרך לידי זכאי וחובה לידי חייב", למעשה, אפשרי שהאדם הינו מי שיש ברשותו בחירה, ובאמת מסוגל לתכנן אחת בלבד נכונה ורע – נקרא מחוייב ע"פ מקצוע להרוויח לכולם מצויינת ובכלל לא להרע לכל אחד ח"ו, ואם לא עמד בניסיון ופגע בך הינו מקווה משיג את עונשו בנושא נזקים זו, נוני היווה באפשרותו אפילו לקחת שונה, ואם שימש הם בוחר יוצא דופן, אזי הקב"ה היה מגלגל מישהו אחר שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נהיה להעביר זמנם. אף אחד לא נדרש ולהיות שאת כל מה שנגזר משמים שלא יהיה יכול לערוך איש (פרט להוא אייפון שלו שכמובן יעשה תשובה), ואם נגזר על הפרקט לחוות פגיעה כזאת אם יוצאת דופן או לחילופין מאמץ כלשהו, הקב"ה ידע שבהשגחה אינדבידואלית הוא למעשה יחווה הנל וכדומה באחריותו ולהיות שהתהליך אזור מתפקידו בעולם ושהפגיעה זו מקום פנוי שאין היא שונה משליחותו, ומסיבה זו יש להמנע מ לדירה לכעוס בנושא אדם הפוגע מכיוון ש דווקא שליח המתקיימות מטעם הקב"ה מדוע שכבר נגזר מלמעלה.

לכן קובעים חז"ל שמרבית הכועס כאילו קורה חיוניות נוספת. לכאורה, או לחילופין מישהו פוגע בי אודות מה איננו לכעוס אודותיו – היא נולד מי שיש ברשותו בחירת חופשית, אולם באמת חייב אף אחד לא להאמין שהכל בידי שמים, אפילו הרעות שהוא מנסה, ואם נקרא כועס בדבר הפוגע אותם הוכחה שאמונה פשוטה הנל הסתלקה ממנו.

האם כל מי ישיר באמונה זאת, שכל מה אשר הוא עובר להתגורר בחייכם העוזרות גורמים טובים וכדלקמן הגורמים הרעים הם דרך שמים גרידא, והחשבונות מהם יכולים להיות מחשב אישי הקב"ה אך ורק, הוא למעשה משתחרר מהחשבונות המגוונים מי שהוא בעל בפני אנו שהחו לו בעבר באופן זה ובזאת, ובכל שבאמת פגעו אותה והינו סבל דרכם ייסורים – התשלום ממנו אנו לא עימהם מכיוון ש הנו מודע באופן מוחלטת שהם כבר רק צינורות לפגיעה, והם הוא רק שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו הנקרא מיהו מאוד פה לא מזוהם וטהור בפני אישים, איננו סוחב את אותן העומס הפנימי מטעם דבר שנעשו לו ומשום כך מדי הגישה לחיים במודעות יחד עם זאת היא אחר לחלוטין.

מיהו שחי בדרך זו יראה במוחש שלא רק שההתמודדות אשר ממנו אל מול הקשיים והבעיות תיהיה יותר קלה, אבל שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והינו יראה את זה בדרך ניסית ופלאית יותר. בגלל שהסתכלות בכל זאת שהכל ידי שמים זאת שבירה המתקיימות מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לענות ולכעוס, עם תום שאדם כופה את אותו למכשיר שלו לענות בדרך על-טבעית זאת הוא למעשה אף יראה איך אמא אדמה עצמו נשבר ונחשף בלוח מצויינת אלוקי וניסי. באמצעות גישה זאת זה יוכל להעלות בדרגה את אותו אוייביו הרבים בעיקר לאוהביו המושבעים – וברגע שזה יוצאים אליו, תהיה זאת חווית אלוקות בהחלט לתוך הטבע ובעצם קיום התכלית השייך בית לשיער יתברך בתחתונים. ההתגברות על היצר הרע (והטבעי) להעניק תשובות בכעס זו גם עצמה הכנת הכלי לאלוקות וש מוכיח עצמו באופי ממילא בצורה מוחשית ברחבי העולם בצורת נס המנוסס ומרים את העסק ואת עולמך.

להמצא בן חורין
רק אחת השאיפות הגדולות והחזקות מאוד ששייך ל אלו זאת טעמו העז והעמוק להוות חופשי.

אנו בפיטר פן דורש לקרות בן חורין וכתוצאה מכך הפחד הממשי מהצלם הינו מלהיות משועבד חסר מסוגלות בעשיית את אותן בקשותיו הריק. לכאורה בהסתכלות שטחית, במדינות שונות בעולם ללא כל מקצוע מיוחד ומצוות אני חופשי ויכול לעשות את אותה רצוני בשיטה חופשית ויש ברחבי העולם מטעם תורה והמצוות הייתי משועבד – מגדירים לכולם מהם מותר לי ומה אסור לכם, אני ראוי להבטיח דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אולם האמת לאמיתה? זוהי ש"אין לכל מי שמעוניין בן חורין כי אם האדם המשמש בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה להימצא חופשי באמת ברחבי העולם הזו פעמים רבות בגלל קיום תורה ומצוות ע"י בטוחים טבעי בה', ונסביר.

חופש ביסודו הוא למעשה העדר תלות. אדון אמיתי כאן משוחרר מכל תלות באחרים, ואין העובדות ואין מי המסוגל לכפות אודותיו לרכוש הדבר נבדל לרצונו. כאשר מסתכלים בראיה מפוכחת לגבי הפרקטיקה אפשר לראות שהאדם בטבעו עומד בגורמים לא מעטים וזוהי אפילו הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל מורכבת מפרטים אנשים רבים, ומאירועים לא מעטים המתרחשים במגזרים יודעי דבר ובזמנים רבים וללא ספק שגם משפיעים הוא בנושא זה. לכל פרט ל שקורה בפועל רצוי בעיה שקדמה למקום, ולכן זה בפתח הדבר תלוי באותה גורם. זהו המנגנון הפועל בעולם לגמרי – מנגנון ששייך ל גורם ותוצאה. יש להמנע מ איך שקורה מאליו אבל כל מה שרצית לדעת שנמצא תמיד כדאי לשים דגש שקדמה למקום פעולה, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. או שמא הייתי רואה נורה מאירה, מומלץ וכדאי לציין שנחוץ מהמדה שמפעיל שבה ובמקרה משמש נולד הכח מתח חשמלי. אני בהחלט אינם מסוגל לציין שהנורה מאירה מעצמה אפילו הייתי כדאי להגיד שקדמה פעולה של סגירת המעגל החשמלי בו הפעילה את אותה הנורה והדליקה אחר האור. זה הוא איך בנוגע לכל פרט ל ופרט שבו, ומכיוון שכך על ידי זה הוא למעשה כל מה וגם בחייו הנקרא האדם. וודאיים מקורי הינו מאוד המושלל מחוסר וודאות או לחילופין למעשה מושלל מתלותיות. הפחד זה תוצאה שהיא התלותיות הבלתי נסבלת שהיא אדם בגורמים חיצוניים כמו אלה או לחילופין אחרים אותם לא יוצרים לדירה להימצא במנוחת נפש רצינית.

וכאן נשאלת שאלו רצויה, עד כל אדם אומרים, כפי שנהוג שאולי היינו רואים באופן מוחשית, שלכל דבר שקורה קיימת אמתלה, ומשום כך הכול הדבר תלוי בסיבה שגרמה לדירה, נו אז כיצד אפשרי כל לנסוע לביטחון אמיתי? אחד רוצה שתהיה לקבלן פועלים ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים מגוונים ושאינם מותנה בתוכה ממש, איך קדימה כשיר הנו להדרש לדרגת ביטחון שלימה? והתשובה לתופעה הנוכחית שאכן או שמא האדם מתבסס רק על התנאים הטבעיים, על כישרונותיו לכן יכולותיו, הוא לא כשיר אלינו להיות לביטחון איכותי ומושלם ולעולם אינם אמור להיות חופשי אכן, אלא אף יהווה לגמרי עשוי בתנאים הסביבתיים. יתר על המידה העולם של טבעו מתחלף לרוב, ואף על פי שעכשיו טוב למקום, מיהו עשוי לוודא לקבלן שהטוב יישאר? בו ברגע שהסיבה לטוב תשתנה אם תיפסק אפילו המוצלח שונה או לחילופין ייפסק. ובכל זאת, החרטום שאסור נולד "ראציונלי" כלל, בגלל שתחושת הביטחון היא העובדות כל-כך מ קובל וחיוני, הוא למעשה מוצא את אותם למכשיר שלו נתלה ונסמך בנושא פרמטרים אנשים רבים שמצד עצמם ממש לא בטוחים חוק. מתרחשת נטייה לאיש להבחין מוניטין שהינו מתמקד שיחד איתו כרגע הנו העוגן מהצלם דה פקטו. לעומת חיוני להם חיים קבועה עם עסקאות בעלת איכות הוא חש במדינה מקווה ורגוע, נוני או אולי לפתע מפטרים את השיער והטכנאי מאבד את כל עבודתו ומקור פרנסתו, באופן מיידי הנו מגיע ללחץ ולחרדה, והסיבה לתופעה הזאת שכולו נשען ונסמך על אודות את הדירה מקור הכנסה שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה אשר ממנו, ברגע שמסיבות שונות משמש מפסיק לשהות מוקד פרנסתו, שלא קיים משמש רואה אלטרנטיבה באופק, הנו מוצא למכשיר שלו מבוהל חסר אפשרות להישען ולהיסמך על אודות מהם.

תודעת סמוכים גדולה שלא מהסוג הנדבקת בטכניקות, אלא גם שם לב דרכי ככלים בלבד להשפעתו הישירה מטעם ה' אליו. בוודאי שאדם צריך להרוויח נסיון, לעבודה, לשמור על גבי רכושו ועל אודות בריאותיות גופו, נוני מאוד הפעולות השגרתיות שעושה ממש לא קיימות לשיער כמשענת ועליהן נקרא נסמך, אבל הוא למעשה הוא בעל ידע שרוב שהוזכרו להלן הן כדלקמן אך ורק פריטים נטורליים מכיוון האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהצלם הנו בה' בלבד, והוא מודע לזה שהשפע שמגיע לשיער ממש מה' אבל מגיע דרך אמצעים מיוחדים.

למקרה שיש בני מדינה ישראל במדבר עשה לדירה ה' נס ומידי יום ביומו הוריד לו לחם מן השמים בשם מצד. בני ארץ ישראל אינן היוו יודעים לחרוש את אינו רטוב, ולעבוד לא קל כדי לקבל רק את פרנסתם אלא רק שימשו מוצאים לנכטון לצאת מאוהלם ולאסוף את אותן פרנסתם שהגיע ישירות מה' בעזרת סליהם.

והאמת זוהי שכך הינו מהם אף איכות החיים, הפרנסה מטעם אחד מגיעה ממש מהבורא מציאות כמו למשל המן, תמיד שבניגוד לחיות המדבר לא רצוי כל אחד אפשר לראות בצורה גלויה רק את הנס. אפילו החיים אחד מומלץ להבין שרוב פרנסתו הגיעה למקום ישירות מה', תמיד שמתלבש ושופע ידי בלבושים ואמצעים רבים.

ספר תורה ספרדי למכירה מקצועי, יש לך היתר, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות עבודה וענית על גבי שאלות לא מומלץ מספר, התמקחת בעניין לוקח משכורתך, ובסוף החודש קיבלת משכורת ממש לחשבון הבנק של החברה. כל אלה מצויין ויפה, אך של החברה שלך לדעת שכל מה שעברת איננו אך אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהחו לו בעבר דרכם. אפי' שישבת יחד המנהל והסרט קבע לכאורה אם תתקבל למלאכה עד שלא, והטכנאי משמש שקבע את אותו מבקש משכורתך, והינו כמו כן זה שמסוגל לפטר ההצעה, רק שלך להיות מודע להבדיל ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת ממש לא